ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 

Patricia De Rycke
BTW: 0738.375.480
Adres: Heerweg-Noord 79, 9052 Zwijnaarde

 

1. Foto’s en video’s gemaakt door Patricia De Rycke (hieronder ook als de "fotograaf" benoemd) kunnen ten allen tijden verschijnen op de website en sociale media. Breng ons op de hoogte indien u dit niet wenst.

 

2. Een boeking is definitief. Indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

3.Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto's dat de klant ontvangt.

 

4. Uit alle gemaakte foto's wordt door de fotograaf een selectie gemaakt. Patricia De Rycke bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan, bijsnijden van de foto is niet toegestaan. De niet geselecteerde beelden alsook de onbewerkte beelden kunnen niet verkregen worden. De foto's worden afgeleverd in jpegformaat. Rawformaat van de originele beelden worden niet vrijgegeven en kunnen niet aangekocht worden.

 

5. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

6. Het fotografisch werk van Patricia De Rycke is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Foto’s publiceren op social media door de klant kan mits de fotograaf (@patriciaderycke_photography) duidelijk vermeld wordt.

 

7. De fotograaf raadt de klant aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de bestanden aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. Patricia De Rycke raadt de klant aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden.

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Patricia De Rycke een administratiekost aanrekenen van 100 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 1 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

 

8. Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel.

 

9.Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

10. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald.

 

11. Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 

12. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

13. Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

14. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

- schade bij de opdrachtgever;

- indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

- lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

- verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.


16. Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de klant proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen bij de fotograaf. Patricia De Rycke is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. Patricia De Rycke is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.


17. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. Cadeaubonnen kunnen afgehaald worden op afspraak of per post verstuurd worden naar de klant..

 

18. De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

 

1. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE32735015298302 op naam van Patricia De Rycke na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

 

2. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

 

Bij niet of laattijdige betaling houdt Patricia De Rycke zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

 

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

 

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

 

UITVOERING OPDRACHT

 

Patricia De Rycke zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Patricia De Rycke bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Patricia De Rycke heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De content is beschermd door auteursrecht.


Patricia De Rycke kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Patricia De Rycke en de opdrachtgever.


Patricia De Rycke behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@patriciaderycke.be.

(Laatste aanpassing 24.02.2023)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.